กฏกระทรวงและแบบประเมินตลาด
ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวง พ.ศ.2542 และ 2551
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงว่าด้วยตลาด พ.ศ. 2551
 

เกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อ 3 ด้าน

เกณฑ์ศูนย์อาหารในตลาด
การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ตัวอย่างระเบียบการจัดตั้ง ชมรม
แบบประเมินตลาดสดตามมาตรการกฎหมาย ส.ต.1
แบบประเมินตลาดสด ตล.1
แนวทางการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน ตล.1
my space counters

รายชื่อตลาดสดน่าซื้อเขต4
ปี 2551
ทำเนียบชมรมเจ้าของตลาดสด เขต 4

ทำเนียบชมรมผู้ขายของในตลาด
เขต4

ติดต่อศึกษาดูงานตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดีมาก (5 ดาว)  

รายงานสถานการณ์ตลาดสดน่าซื้อ

 

 

 

 

 

 

 

นานาสาระตลาดสด น่าซื้อ