นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติสิริ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองระดับเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2560

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 20 ก.ค. 2560

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นพ.กิตติ ลาภสมบัติสิริ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองระดับเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองดังกล่าว ในงาน EHA Forum 2017 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
         ในการนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ที่ได้รับเกียรติบัตรรับรอง จำนวน 18 แห่ง ได้แก่
          1. เทศบาลตำบลวังม่วง ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (ตลาดประเภทที่ 1 : ตลาดสด/ ตลาดประเภทที่ 2 : ตลาดนัด)
               - EHA : 1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (แผงลอยจำหน่ายอาหาร)
               - EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
         2. เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (ร้านอาหาร, โรงอาหาร, สถานที่สะสมอาหาร: มินมาร์ท,ซูเปอร์มาร์เก็ต)
          3. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 7000 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4. เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (แผงลอยจำหน่ายอาหาร)
          5. เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
          6. เทศบาลตำบลโคกตูม ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (แผงลอยจำหน่ายอาหาร)
          7. เทศบาลตำบลรำมะสัก ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
          8. เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 7000 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          9. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 9001 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
         10. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
               - EHA : 9002 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
               - EHA : 9003 การออกใบอนุญาต
          11. เทศบาลตำบลคลองจิก ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
                - EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
          12. เทศบาลเมืองอโยธยา ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
                - EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
          13. เทศบาลนครรังสิต ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
                - EHA : 3001 การจัดการส้วมสาธารณะ
                - EHA : 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
          14. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 6000 การจัดการเหตุรำคาญ
               - EHA : 7000 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
               - EHA : 9003 การออกใบอนุญาต
          15. เทศบาลตำบลบางเดื่อ ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (ตลาดประเภทที่ 1 : ตลาดสด/ ตลาดประเภทที่ 2 : ตลาดนัด)
          16. เทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (ร้านอาหาร, โรงอาหาร, สถานที่สะสมอาหาร: มินิมาร์ท,ซูเปอร์มาร์เก็ต)
          17. เทศบาลตำบลบางพลับ ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (ตลาดประเภทที่ 1 : ตลาดสด/ ตลาดประเภทที่ 2 : ตลาดนัด)
               - EHA : 2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น)
               - EHA : 9003 การออกใบอนุญาต 18. เทศบาลนครนนทบุรี ได้รับเกียรติบัตรรับรองในประเด็น
               - EHA : 3002 การจัดการส้วมสาธารณะ
               - EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
               - EHA : 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
               - EHA : 4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
               - EHA : 6000 การจัดการเหตุรำคาญ - EHA : 9003 การออกใบอนุญาต