ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 21 ส.ค. 2560

          ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561 ณ เดอะปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อรรพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัยสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 และเพื่อพัฒนาบุคลากรใน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์อรรพล แก้วสัมฤทธิ์ คุณศรีปราชญ์ บุญนำมา และคุณทรงพล ตั้งศรีไพร มาเป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรประจำกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน