ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 23 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน147คน)

          ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เขตสุขภาพที่ 4 ในวันที่วันที่ ๒๒ สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง เขตสุขภาพที่ 4 และวิทยากรจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และวิทยากรอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 120 คน