ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการประจำปีพ.ศ. 2561 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 28 ก.ย. 2560

          ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการประจำปีพ.ศ. 2561 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Stop Teen Mom” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากนั้นนายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี บรรยายพอเศษเรื่อง "นโยบายการดำเนินงาน/การขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
          การประชุมในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือประชาชน สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยกำหนด 4 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ 1) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion & Prevention Excellence), 2) ระบบบริการ (Service Excellence), 3) การพัฒนาคน (People Excellence) และ 4) ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด ในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญในการบูรณาการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
          ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับเขต สุขภาพที่ 4 ซึ่งมีบทบาทในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้ได้เกิดประสิทธิภาพ โดยรับผิดชอบของพื้นที่เขตสุขภาพ จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง และนครนายก จึงเห็นควรจัดประชุมดังกล่าวเพื่อให้ภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 4 ได้รับทราบและเข้าใจในนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขภาพจิต งานควบคุมโรค และงานคุ้มครองผู้บริโภค การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 140 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 4 บุคลากรจากหน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4