ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมบรูณาการงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 4

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 3 พ.ย. 2560

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมบรูณาการงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้รับเกียรติจาก นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมเป็นการบูรณาการงานกับพื้นที่ และศูนย์วิชาการผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. (District Health Board : DHB) และ การบรูณาการงาน ตาม การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ Promotion and Prevention Excellence) P&P Excellence โดย ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี, กรมสุขภาพจิต, สำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาหารและยา