ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการลงนามการปฏิบัติราชการประจำปี 2561

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 8 พ.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการลงนามการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 โดยมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ระหว่างนายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีกับรองผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการกับหัวหน้ากลุ่มงานของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เพื่อเป็นการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ให้ประสบความสำเร็จ