ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมปฏิบัติการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 8 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน129คน)

          ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมปฏิบัติการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เดอะบลูม บายทีวีพูล เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในการประชุมมีการนำเสนอสรุปบทเรียนความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ 2560 โดย นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน และ นำเสนอการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล โดยหัวหน้ากลุ่มCluster และหัวหน้ากลุ่ม และการสนับสนุนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี