ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 1 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน203คน)

          วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ "สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 4” จากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่อง "ระบบฐานข้อมูล HDC และรายละเอียดตัวชี้วัดสำคัญของงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น” โดย นางปิยรัตน์ เอี่ยมคง สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, นายดุลยวัฒน์ มาป้อม กองแผนงาน กรมอนามัย, นายไพบูลย์ ไวกยี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นางสาววราภรณ์ จิตอารี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สุดท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 4 แบบบูรณาการ” โดยนางทรรศนีย์ ธรรมมาธนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น