ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 4

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 7 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน321คน)

          วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีเครือข่ายศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4, สำนักงานอาหารและยา และ ศูนย์บริการสาธารณสุขเขต 4 โดยมีนายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และ นางธิดา จุลินทร ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด
ภายในงานได้ประชุมบูรณาการงานครั้งที่ 2/2561 มีประเด็นการบูรณาการ 4 เรื่องดังนี้
          1.ทบทวนตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรงสู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีกำหนดการประชุมทบทวนในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และจะนำร่างเสนอต่อ CPPO เขตสุขภาพเพื่อนำเสนอพิจารณาต่อไป
          2.ศูนย์วิชาการร่วมกันขับเคลื่อนงาน พชอ. ของเขตสุขภาพครบทั้ง 70 อำเภอ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 บูรณาการงานครบ 19 อำเภอ ประเภทที่ 2 ตามการขับเคลื่อน Model ของแต่ละหน่วย และประเภทที่ 3 ตามปัญหาของพื้นที่ 
          3.ศูนย์วิชาการจัดประชุมเสนอผลงานทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในต้นเดือนสิงหาคม 2561
          4.กำหนดวันประชุมครั้งที่ 4 โดยมี ศูนย์บริการสาธารณสุขเขต 4 เป็นเจ้าภาพ