ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 3 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน234คน)

          วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพต.) และเพื่ออบรมพัฒนาความรู้ครูอนามัยและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่โรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ