ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 11 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน250คน)

          วันที่ 10 มกราคม 2561ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำทีมโดย ดร.สุพัตรา ธรรมวงษ์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก จัดประชุมขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยได้รับเกียรติจากนายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่าน คุณณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย บรรยายเรื่องนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ต่อด้วย ดร.บวรสรรค์ เจียดำรงค์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บรรยายเรื่องการรู้เท่าทันกลยุทธ์การสื่อสารในการส่งเสริมการตลาดนมผงที่เข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และแพทย์หญิงชมพูนุท โตโพธิ์ไทย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย บรรยายเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560