ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Google Drive และโปรแกรมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 13 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน152คน)

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Google Drive และโปรแกรมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากนายพนิตเทพ ทัพพรังสี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
          เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีความสำคัญ ทั้งในด้านการทำงาน และเทคโนโลยีล่าสุดที่กำลังมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการประมวลผลแบบกลุ่ม เมฆ (Cloud Computing) และการใช้โปรแกรมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ซึ่งเป็นลักษณะของการทำงาน ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่าน อินเตอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากร ให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของ เวอร์ชั่วไลเซชั่นและ เว็บเซอร์วิส โดยผู้ใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคสำหรับตัวพื้นฐานการทำงานนั้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้ให้บริการทางด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมีหลายบริษัท งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นว่าผู้ใช้งานอีเมล์ของ Google มีมาก และทาง Google ก็ได้พัฒนาซอร์ฟแวร์ตัวเองอยู่ ตลอดเวลา อีกทั้ง Google ยังมีการให้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆด้วย จึงทำให้ทางศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี นำเอา Google Drive และการเขียนโปรแกรมการเบิกจ่ายงบประมาณ มาใช้ในการอบรมครั้งนี้