ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบสุขภาพในชุมชน

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 27 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน180คน)

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบสุขภาพในชุมชน ณ ห้องประชุมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพให้สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการให้ความรู้ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการส่งต่อกับสถานบริการสาธารณสุข โดยขยายเป็น เครือข่ายวัยรุ่นสร้างพลังบวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการดูแลพฤติกรรม สุขภาพของวัยรุ่น ในการอบรมมีกิจกรรมกลุ่ม ค่าของตน สร้างคนให้สมดุล ,รู้จักและเท่าทัน ,รักเป็นปลอดภัย ,สวยหล่อไม่ขอเสียง ,ชีวิตออกแบบได้ และเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นสู่วัยรุ่น โดย คณะวิทยากร Cluster วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี