ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและสายตา(เด็กไทยสายตาดี)

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 5 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน132คน)

          ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและสายตา(เด็กไทยสายตาดี) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
          ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในกลุ่มเด็กวัยเรียน เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและสายตา(เด็กไทยสายตาดี) โดยมียุทธศาสตร์ การส่งเสริมเด็กวัยเรียนแข็งแรงและ ฉลาด เติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เด็กวัยเรียนสุขภาพดี ที่ต่อไปจะเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพเด็กวัยเรียน
2. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อน และครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0
          โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และอปท.ครูอนามัย นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จำนวน 100 คน