ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ HLO

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 29 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน89คน)

          ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ HLO ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อก้าวสู่ HLO โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพัฒนาสื่อ การสื่อสาร ช่องทางการเข้าถึงที่ง่าย สะดวก และ น่าเชื่อถือแก่ประชาชน พร้อมมีช่องทางการสอบถามข้อมูลที่เข้าถึงได้