ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561”

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 10 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน140คน)

          วันที่ 3-5 เมษายน 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561” ณ ห้องประชุมโรงแรมเมาส์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในการประชุมได้มีการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561 โดย นางสาวสุภาว์ อาวสกุลสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และพัฒนา การถอดบทเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรกที่ผ่านมา เพื่อเติมเต็มและขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง ในปีงบประมาณ 2561 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียน ได้นำความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการถอดบทเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงานต่อไป