ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่วัยรุ่นสูงดีสมส่วนและวัยเจริญพันธุ์ สาวไทยแก้มแดงแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ระดับพื้นที่

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 10 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน98คน)

          วันที่ 9 เมษายน 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่วัยรุ่นสูงดีสมส่วนและวัยเจริญพันธุ์ สาวไทยแก้มแดงแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ระดับพื้นที่ ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
          เนื่องด้วยเด็กเป็นทัพยากร มนุษย์ที่สำคัญ ของชาติ จึงต้องส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มตาม ศักยภาพเตรียมพร้อมสู่คนไทย 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน สอดคล้องกับ แผน 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย สถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ระดับประเทศ พบ ร้อยละ 66.7 เขตสุขภาพที่ 4 ร้อยละ 68.91 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 4 ผ่านค่าเป้าหมายเด็กวัยเรียนสูง ดีสมส่วนได้แก่จังหวัด ปทุมธานีนนทบุรี และสิงห์บุรี จังหวัดที่ ยังไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ได้แก่ อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครนายก และพระนครศรีอยุธยา
          วัตถุประสงค์ การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย เรียน และวัยรุ่นสูงดีมส่วนสาวไทยแก้ม แดง และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 4