ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 5 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน206คน)

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการประชุมสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพร อิทธิเดชพงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 กล่าวให้การต้อนรับท่านวิทยากร คุณวิมล โรมา ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน(สขรส.)ที่ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดองค์ ความรู้ให้กับบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
         ความรอบรู้ด้าน สุขภาพ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาและ ความหมายเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literacy เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ อนามัยที่ 4 สระบุรี สู่การเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ หรือ Health Literate Organization HLO