ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ออกตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 7 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน137คน)

          ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดยแพทย์หญิงพิชญภัสสร์ ไหลรุ่งเรืองสกุล รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม) และ คณะผู้นิเทศงาน ออกตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 5 ประเด็น 12 ตัวชี้วัด โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในการตรวจราชการในครั้งนี้ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดนครนายก และคณะตรวจราชการนิเทศงาน ร่วมประชุมและรับฟังการนำเสนอผลสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการนำเสนอปัจจัยแห่งความสำเร็จและการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในภาพรวมของจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมลออ ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนครนายก โดยมีแพทย์หญิงพิชญภัสสร์ ไหลรุ่งเรืองสกุล รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นผู้นำเสนอคณะที่ 1