ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 29 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน53คน)

          วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา ใช้เฮง นายอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา ธรรมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาคสาธารณสุข ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างต้นทุนชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเด็กปฐมวัยคุณภาพ และลงพื้นที่ Standardization ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองบางระจัน