ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 8 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน64คน)

วันที่ 8 มกราคม 2562 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา ธรรมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาคสาธารณสุข ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างต้นทุนชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเด็กปฐมวัยคุณภาพ
และลงพื้นที่ Standardization ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตาเพชร