ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมอึ้งฮวด โรงพยาบาลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 10 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน55คน)

           วันที่ 9 มกราคม 2562 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมอึ้งฮวด โรงพยาบาลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฉัตรอุไร พลสุด ปลัดอาวุโส อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา ธรรมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาคสาธารณสุข ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างต้นทุนชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเด็กปฐมวัยคุณภาพ
และลงพื้นที่ Standardization ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้าง