ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(นำร่อง) หนูน้อยพัฒนาการดี ฟันดี สุขภาพดี สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน เตี้ย ผอม และการรณรงค์ดื่มนม สื่อสารความรอบรู้ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 11 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน58คน)

          วันที่ 11 มกราคม 2562กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(นำร่อง) หนูน้อยพัฒนาการดี ฟันดี สุขภาพดี สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน เตี้ย ผอม และการรณรงค์ดื่มนม สื่อสารความรอบรู้ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี