ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดมหกรรมรณรงค์การออกกําลังกายผลักดันให้เกิดชุมชน “รักการออกกําลังกาย”

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 13 ม.ค. 2563


ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดมหกรรมรณรงค์การออกกําลังกายผลักดันให้เกิดชุมชน "รักการออกกําลังกาย” ได้รับเกียรติจากนางสาวชมพูนุช ปัญญากาวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขีดขิน และ นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกําลังกาย ในรูปแบบต่างๆ และรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการออกกําลังกายในชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงาน ภาครัฐ สถานประกอบการ ชมรม และประชาชน เกิดการออกกําลังกายและทํากิจกรรมทางกายในรูปแบบต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย เร่งเห็นความสําคัญเรื่องการออกกําลังกายของบุคลากรสาธารณสุข บุคลากร ในสถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป จึงได้กําหนดจัดกิจกรรม มหกรรมรณรงค์การออกกําลังกายผลักดันให้ เกิดชุมชน "รักการออกกําลังกาย”
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมออกกําลังกายของบุคลากรสาธารณสุข บุคลกรของหน่วยงาน และ
ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป็นการรณรงค์ร่วมกิจกรรม ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ผ่านการลงทะเบียน
3. เพื่อเป็นการหาร่วมกิจกรรมสร้างอาคารปลอดฝุ่นให้กับโรงเรียนวังเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี