ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ”

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 18 ก.พ. 2560

          18 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมหลักสูตร "การป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ให้กับเจ้าหน้าที่ หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายพนิตเทพ ทัพพะรังสี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต่อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ จากทีมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี