ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

                  เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่   ช่วยกัน ทำมาหากินแม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็พอมีพอกิน 
มาสู่สังคมอุตสาหกรรมที่มุ่งผลิตเพื่อการขาย หญิงชายจึงมุ่งหน้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมทำงานแลกเงินเพื่อนำมาซื้อข้าวปลาอาหารแทนการผลิตเองเหมือนเช่นในอดีต
จากครอบครัวใหญ่ก็กลายเป็นครอบครัวเล็กเพื่อความสมดุลของรายได้ที่จำกัด
การจะมีลูกสักคนของครอบครัวคนรุ่นใหม่จึงไม่ใช่เรื่องง่าย  

จะต้องวางแผนกันพอสมควรทั้งในเรื่องของรายจ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้น เรื่องคนที่จะคอยดูแลลูก ในขณะที่พ่อแม่ต้องออกไปช่วยกันทำงานนอกบ้าน
เพราะลำพังรายได้จากหัวหน้าครอบครัวคนเดียวคงจะไม่ค่อยเพียงพอ  สถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์เด็กเล็กใกล้บ้านจึงมีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน

           ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  เป็นบทบาทสำคัญของภาครัฐที่จะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชาติ  ศูนย์อนามัยที่4ราชบุรี ก็เป็นหน่วยงานของรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่น่าอยู่ น่าอาศัย มีความแข็งแรง ปลอดภัย เด็กๆอยู่อาศัยอย่างมีความสุข ได้กินอาหารที่มีคุณค่า  ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย  

                 ศูนย์อนามัยที่  4  ราชบุรี ได้ออกประเมินรับรองและให้คำแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ของกรมอนามัย แก่ศูนย์เด็กเล็กจำนวน 51 แห่ง ใน 8 จังหวัดคือจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2550  รวมเวลา 24 วัน 

     ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบศูนย์เด็กเล็กโดยตรงเป็นอย่างดีแม้บางแห่งอาจจะเกิดความผิดพลาดในการประสานงานระดับพื้นที่บ้างก็เป็นเพียงส่วนน้อย  แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะเรามีความตั้งใจและมีเป้าหมายเดียวกันคือดูแลเด็กๆของเราให้ดีที่สุด