ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์
 
ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
  • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) แพทยสภา
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล