ประวัติศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

     ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นศูนย์วิชาการระดับเขตของกรมอนามัยในส่วนภูมิภาค ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างของกรมอนามัยและการกำหนดเขตปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขจาก 9 เขตเป็น 12 เขต 
     ปัจจุบันสถานที่ทำการอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์แก่การอุตสาหกรรมตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2481 ทั้งหมด 1,622 ไร่ ดำเนินการเป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 เนื้อที่ 100 ไร่ งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 96,181,759 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2538 (ปีงบประมาณ 2538 จำนวน 4,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2539 , 2540 และ 2541 จำนวน 25,400,000 บาท , 44,900,000 บาท และ 24,373,759 บาท ตามลำดับ) การดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์โดยได้รับการส่งมอบงานสร้างทั้งหมดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2541 และย้ายจากสำนักงานชั่วคราว ณ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มาอยู่เป็นการถาวรเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และได้เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไปของโรงพยาบาลแม่และเด็ก

     ปี พ.ศ.2543 โรงพยาบาลแม่และเด็กเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
     ปี พ.ศ.2545 เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 สระบุรี เป็นศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
     ปี พ.ศ.2545 จากการปฏิรูประบบราชการได้รวมภารกิจของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 2 บางส่วน
     ปี พ.ศ.2558 เปลี่ยนชื่อจากศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เป็น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ให้สอดคล้องกับเขตสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2558

 

 

รายนามผู้บริหาร
     1. นายแพทย์ประเวศ บุญเลี้ยง 

     2. นายแพทย์สุวัฒน์ กุศลจริยา

     3. นายแพทย์ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์ 
 
     4. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
 
     5. นายแพทย์อมร แก้วใส
 
     6. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ 

     7. นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ 

     8. นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ

     9. นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล
 
     10. แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ
30 พฤศจิกายน 2537 – 30 กันยายน 2543
 
30 พฤศจิกายน 2543 – 30 กันยายน 2554
 
6 ตุลาคม 2554 – 26 ธันวาคม 2556
 
6 มกราคม 2557 - 19 พฤษภาคม 2557 
 
20 พฤษภาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
 
16 ธันวาคม 2558 - 24 มีนาคม 2559

30 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2560

24 มีนาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560
 
13 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
 
1 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน