ประวัติศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

     ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นศูนย์วิชาการระดับเขตของกรมอนามัยในส่วนภูมิภาค ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างของกรมอนามัยและการกำหนดเขตปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขจาก 9 เขตเป็น 12 เขต 
     ปัจจุบันสถานที่ทำการอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์แก่การอุตสาหกรรมตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2481 ทั้งหมด 1,622 ไร่ ดำเนินการเป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 เนื้อที่ 100 ไร่ งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 96,181,759 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2538 (ปีงบประมาณ 2538 จำนวน 4,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2539 , 2540 และ 2541 จำนวน 25,400,000 บาท , 44,900,000 บาท และ 24,373,759 บาท ตามลำดับ) การดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์โดยได้รับการส่งมอบงานสร้างทั้งหมดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2541 และย้ายจากสำนักงานชั่วคราว ณ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มาอยู่เป็นการถาวรเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และได้เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไปของโรงพยาบาลแม่และเด็ก

     ปี พ.ศ.2543 โรงพยาบาลแม่และเด็กเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
     ปี พ.ศ.2545 เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 สระบุรี เป็นศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
     ปี พ.ศ.2545 จากการปฏิรูประบบราชการได้รวมภารกิจของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 2 บางส่วน
     ปี พ.ศ.2558 เปลี่ยนชื่อจากศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เป็น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ให้สอดคล้องกับเขตสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2558

 

 

รายนามผู้บริหาร
     1. นายแพทย์ประเวศ บุญเลี้ยง 

     2. นายแพทย์สุวัฒน์ กุศลจริยา

     3. นายแพทย์ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์

     4. นายแพทย์อมร แก้วใส
 
     5. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ 

     6. นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์

     7. นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ

     8. นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล
30 พฤศจิกายน 2537 – 30 กันยายน 2543
 
30 พฤศจิกายน 3543 – 30 กันยายน 2554
 
5 ตุลาคม 2554 – 14 พฤษภาคม 2557
 
14 พฤษภาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
 
16 ธันวาคม 2558 - 24 มีนาคม 2559

30 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2560

24 มีนาคม 2560 - 30 กันยายน 2560
 
1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน