วิสัยทัศน์
     เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขต 2 เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี
 
พันธกิจ
     1. การพัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบายและกฎหมายที่จำเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพของเขต 2
     2. การผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
     3. การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับเครือข่ายรวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ
     4. การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งรวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง โดยการกำกับติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบายและระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
 
ค่านิยม
     บูรณาการรอบด้าน ริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก ไม่ท้อถอย
 
วัฒนธรรมองค์กร
H Health Model | เป็นต้นแบบสุขภาพ
E Ethics | มีจริยธรรม
A Achievement | มุ่งผลสัมฤทธิ์
L Learning | เรียนรู้ร่วมกัน
T Trust | เคารพและเชื่อมั่น
H Harmony | เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน