วิสัยทัศน์
     เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย
ออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยการประสาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 4

ค่านิยม
     บูรณาการรอบด้าน ริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก ไม่ท้อถอย
 
วัฒนธรรมองค์กร
H Health Model | เป็นต้นแบบสุขภาพ
E Ethics | มีจริยธรรม
A Achievement | มุ่งผลสัมฤทธิ์
L Learning | เรียนรู้ร่วมกัน
T Trust | เคารพและเชื่อมั่น
H Harmony | เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน