บทบาทหน้าที่

     1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไกและมาตรฐานการส่งเสริม สุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 
 
     2. เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 
     3. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 
     4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย