โครงสร้างองค์กร
 
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พญ.สินีนาฏ กุศลจริยา
รองผู้อำนวยการ
นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล
รองผู้อำนวยการ

น.ส.ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์
รองผู้อำนวยการ

ทพ.พนิตเทพ ทัพพะรังสี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มเทคนิคบริการทางการแพทย์
นพ.สมศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
และการวิจัย

นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล
กลุ่มพัฒนางานส่งเสริม
สุขภาพ 5 กลุ่มวัย

นายทรงพล ตั้งศรีไพร
งานตรวจราชการ
ทพ.พนิตเทพ ทัพพะรังสี
กลุ่มการพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 4 กลุ่มวัย

นางสายฝน สายสุ่ม

กลุ่มงานอำนวยการ
น.ส.เพ็ญศรี อมรากุล

งานกลุ่มวัยอนามัยแม่และเด็ก
นางทรรศนีย์ ธรรมาธนวัตน์
งานทันตสาธารณสุข
 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายวิชาญ ดำรงค์กิจ

งานกลุ่มวัยเรียน
นางบุญชอบ เกษโกวิท
 
 
 
งานกลุ่มวัยรุ่น
ดร.เทวินทร์ วารีศรี
 
   

งานกลุ่มวัยทำงาน
นายทรงพล ตั้งศรีไพร

งานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
น.ส.เพชรา ชวนะพันธุ์