HPC2
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
โทร. 036-300830 - 32 โทรสาร 036-300829

Health Plaza

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 

Health Plaza HPC2

นำเสนอ มาตรฐานขั้นตอนบริการ(SOP) ในคลินิกบริการส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สู่ Better service แบบมีตัวอย่างให้ดู มีเมนูให้เลือก ตามที่ผู้รับบริการต้องการ เพื่อ

» เพิ่มความสะดวก ทั้งผู้รับ และผู้ให้บริการ
» การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ โรงพยาบาลต่างๆ
» ปรับปรุง พัฒนา คุณภาพบริการ อย่างต่อเนื่อง
» พัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย ของประชาชน ให้ดีขึ้น

โดยมี เอกสาร / การอ้างอิง ที่เหมาะสมและทันสมัย

เชิญคลิกดูรายละเอียดตามรายการข้างล่างนี้

 

 
 

 
ติด่อสอบถามหรือเข้ารับบริการได้ที่
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
โทร. 036-300830  ต่อ 154, 159  โทรสาร 036-300829
หรือติดต่อ
      คุณพัชราภรณ์  พัฒนะ   085-1721174     E-mail: aoapatch@gmail.com
      คุณสุพิชญา  ไชยรัตน์   081-9476386      E-mail: pitzy_su@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าชม