แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4
Link
HDC GFMIS
NEHIS โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ผลิตภัณฑ์กรมอนามัย PP Excellence 2017
ควบคุมภายใน
ตรวจราชการ
สมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการเบิกจ่ายด้านการเงินการคลังสู่นวัตกรรม ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (22/03/2561)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและสายตา(เด็กไทยสายตาดี) (05/03/2561)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบสุขภาพในชุมชน (27/02/2561)
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ เขตสุขภาพที่ 4 (15/02/2561)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Google Drive และโปรแกรมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน (13/02/2561)
อ่านทั้งหมด     
สาระความรู้