แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4
Link
HDC GFMIS
NEHIS โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ผลิตภัณฑ์กรมอนามัย PP Excellence 2017
ควบคุมภายใน แบบฟอร์มการเงิน
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  milk code
กิจกรรม
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “อิ่มบุญ อุ่นใจ สานใยความสุข” (18/03/2562)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองทบทวน ปรับปรุงมาตรฐาน ANC คุณภาพ และจัดทำแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 4 โรค ที่สอดคล้องกับมาตรการ Set Zero MMR (PPH, PIH, 4 MD) เขตสุขภาพที่ 4 (07/03/2562)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการสร้างแรงจูงใจ(MI) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ” (07/03/2562)
  ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดการประชุมอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (07/03/2562)
  รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี คุณบุญชอบ เกษโกวิท ประธานคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานลงพื้นที่ ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (01/03/2562)
อ่านทั้งหมด     
สาระความรู้
ตรวจราชการ
สมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง