แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4
Link
HDC GFMIS
NEHIS โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ผลิตภัณฑ์กรมอนามัย PP Excellence 2017
ควบคุมภายใน แบบฟอร์มการเงิน
กิจกรรม
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างนวัตกรรม ตอนที่ 2 (15/11/2561)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุกรมอนามัย ปี 2562 (15/11/2561)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน Happy workplace และสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข แบบบูรณาการให้กับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการ (14/11/2561)
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับ cluster กลุ่มผู้สูงอายุส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด (14/11/2561)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานโครงการ Reform Organization Performance to Excellence Regional Lead (Re to Lead) (26/10/2561)
อ่านทั้งหมด     
สาระความรู้
ตรวจราชการ
สมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง