แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4
Link
HDC GFMIS
NEHIS โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ผลิตภัณฑ์กรมอนามัย PP Excellence 2017
ตรวจราชการ
สมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม
  เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ร่วมกันปลุกต้นไม้ตามโครงการสาธารณสุขร่วมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (18/09/2560)
  ประกาศศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลการประกวดหนังสั้นภายใต้ หัวข้อ "Stop Teen Mom" (08/09/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (23/08/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561 (21/08/2560)
  นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติสิริ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองระดับเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2560 (20/07/2560)
อ่านทั้งหมด     
สาระความรู้