แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4
Link
HDC GFMIS
NEHIS โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ผลิตภัณฑ์กรมอนามัย PP Excellence 2017
ควบคุมภายใน แบบฟอร์มการเงิน
กิจกรรม
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ (16/01/2562)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 เทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (16/01/2562)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมพัฒนาศักยภาพประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลมาตรฐานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (16/01/2562)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมชวนพิศ เกียรติกำจร โรงพยาบาลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี (16/01/2562)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ไม่ทนต่อการทุจริต" (14/01/2562)
อ่านทั้งหมด     
สาระความรู้
ตรวจราชการ
สมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง