ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
โทร. 036-300830 - 32 โทรสาร 036-300829

แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (SAR Card)
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
 
 
 
หลักฐานอ้างอิง

ตัวชี้วัดที่

องค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด

  (Functional Based)
13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย
14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์) (EBIT)
15 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  (Agenda Based)
2 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนทุกคน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
3 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
5 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
6 ร้อยละของเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
8
9 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
  (Area Based)
10 ร้อยละของตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์
  (Innovation Based)
18
  (Potential Based)
19