ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
    (โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2535 แพทย์ประจำโรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537 รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2543 กุมารแพทย์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547 กุมารแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2548 กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพฯ (กรมการแพทย์)
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2555 นายแพทย์ สำนักโภชนาการ (กองโภชนาการ) กรมอนามัย
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559
หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
ปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย