สไลด์บรรยาย
นโยบายการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตสุขภาพ

โดย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4
โดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ ที่ปรึกษากรมอนามัย
สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพ
โดย นางสาวถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
โดย แพทย์หญิงนันทพร เมฆสวัสดิชัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
โดย ภญ.กนกวรรณ ทรงผาสุข หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลพบุรี
โดย นายศิรชัย ชละเอม ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4
โดย นายวิชาญ ดำรงกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
Life Course Approach to Health
โดย นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม ที่ปรึกษากรมอนามัย
Facebook

QR Code