จัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบกระตุ้น
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
     
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปผลการดำเนินงานรื่องร้องเรียน