เว็บไซต์หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักสร้างและจัดการความรู้ สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย สถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ
ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ