หน้าหลัก >> งานวิจัย/วิชาการ
งานวิจัย/วิชาการ
ความสามารถในการดำเนินงาน DPAC เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่โดย อสม. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (นางสาวสนทยา สิงห์นิกร)
ผลงานวิชาการ เรื่องโครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำสุขภาพพฤติกรรมพึงประสงค์ (โครงการสร้างแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว) (นางสาวสนทยา สิงห์นิกร)
สาเหตุการตายของมารดาในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2557-2559
ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
ประสิทธิผลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในเขตสุขภาพที่ 4
ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มวัยเรียน
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
การพัฒนาวิถีชีวิตสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคอ้วนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๒
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
แบบสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาวณัฐติกาญจน์ สุวรรณเทพ
แบบสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาวสนทยา สิงห์นิกร
ผลงานวิชาการ การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี (นางสุปราณี พุฒแก้ว)
ผลงานวิชาการ เรื่องการศึกษาสถานการณ์พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี (นางสาวภคนันท์ ปิ่นทอง)
รายงานผลสำรวจเร่งด่วนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 (ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์,สราวุฒิ บุญสุข,จินตนา พัฒนพงศ์ธร)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของเขต 2 (ทรรศนีย์ ธรรมาธนวัฒน์)
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย เขตบริการสุขภาพที่ 4 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย - ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย เขตบริการสุขภาพที่ 4 - นางสาวถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์
แบบสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสุปราณี พุฒแก้ว
แบบสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาวภคนันท์ ปิ่นทอง
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบ
ผลของโปรแกรมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบรรเทาการปวดและความปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในคลีนิคโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่2สระบุรี

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>