หน้าหลัก >> งานวิจัย/วิชาการ
งานวิจัย/วิชาการ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 (11 ม.ค. 2562)
การสำรวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในเขตบริการสุขภาพที่ 4 (นางขวัญตา สิงห์นิกร) (26 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (นางจุฑารัตน์ ภูมิชาติ) (1 มี.ค. 2561)
การให้คำปรึกษาในวัยรุ่นและสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพ (ร้อยเอกหญิง สุรางคนา ประเสริฐศรี) (1 มี.ค. 2561)
ผลงานเรื่อง การปฎิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (นางสาวจณิสตา ใจหมั่น) (17 ม.ค. 2561)
ความสามารถในการดำเนินงาน DPAC เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่โดย อสม. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (นางสาวสนทยา สิงห์นิกร) (3 ต.ค. 2560)
ผลงานวิชาการ เรื่องโครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำสุขภาพพฤติกรรมพึงประสงค์ (โครงการสร้างแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว) (นางสาวสนทยา สิงห์นิกร) (29 ก.ย. 2560)
สาเหตุการตายของมารดาในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2557-2559 (28 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 2242 ครั้ง
ประสิทธิผลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในเขตสุขภาพที่ 4 (28 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 1590 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มวัยเรียน (24 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ (24 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
การพัฒนาวิถีชีวิตสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคอ้วนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๒ (8 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
แบบสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาวณัฐติกาญจน์ สุวรรณเทพ (21 มี.ค. 2560)
แบบสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาวสนทยา สิงห์นิกร (21 ก.พ. 2560)
ผลงานวิชาการ การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี (นางสุปราณี พุฒแก้ว) (19 ธ.ค. 2559)
ผลงานวิชาการ เรื่องการศึกษาสถานการณ์พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี (นางสาวภคนันท์ ปิ่นทอง) (21 พ.ย. 2559)
รายงานผลสำรวจเร่งด่วนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 (ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์,สราวุฒิ บุญสุข,จินตนา พัฒนพงศ์ธร) (30 ธ.ค. 2558)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของเขต 2 (ทรรศนีย์ ธรรมาธนวัฒน์) (21 ธ.ค. 2558)
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย เขตบริการสุขภาพที่ 4 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย - ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์ (5 ต.ค. 2558)
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย เขตบริการสุขภาพที่ 4 - นางสาวถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์ (5 ต.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>