หน้าหลัก >> งานวิจัย/วิชาการ
งานวิจัย/วิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ (24 พ.ค. 2560)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มวัยเรียน (24 พ.ค. 2560)
การพัฒนาวิถีชีวิตสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคอ้วนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๒ (8 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
แบบสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาวณัฐติกาญจน์ สุวรรณเทพ (21 มี.ค. 2560)
แบบสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาวสนทยา สิงห์นิกร (21 ก.พ. 2560)
ผลงานวิชาการ การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี (นางสุปราณี พุฒแก้ว) (19 ธ.ค. 2559)
ผลงานวิชาการ เรื่องการศึกษาสถานการณ์พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี (นางสาวภคนันท์ ปิ่นทอง) (21 พ.ย. 2559)
รายงานผลสำรวจเร่งด่วนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 (ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์,สราวุฒิ บุญสุข,จินตนา พัฒนพงศ์ธร) (30 ธ.ค. 2558)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของเขต 2 (ทรรศนีย์ ธรรมาธนวัฒน์) (21 ธ.ค. 2558)
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย เขตบริการสุขภาพที่ 4 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย - ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์ (5 ต.ค. 2558)
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย เขตบริการสุขภาพที่ 4 - นางสาวถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์ (5 ต.ค. 2558)
แบบสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสุปราณี พุฒแก้ว (15 ก.ค. 2558)
แบบสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาวภคนันท์ ปิ่นทอง (20 เม.ย. 2558)
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบ (23 ก.พ. 2558)
ผลของโปรแกรมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบรรเทาการปวดและความปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุ (20 ก.พ. 2558)
ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในคลีนิคโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่2สระบุรี (20 ก.พ. 2558)
การพัฒนารูปแบบบริการคลินิควัยรุ่นห้วยราช (22 ธ.ค. 2557)
ป้องกันอย่างไร......ให้ห่างไกลโรคตาแดง (17 ก.ย. 2557)
การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้้าในโรงเรียนในเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี (13 ส.ค. 2557)
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการบรรเทาความปวดและความปวดของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง (ศรีสุดา บุญขยาย) (5 ส.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>