หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “อิ่มบุญ อุ่นใจ สานใยความสุข”
อ่าน 1 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองทบทวน ปรับปรุงมาตรฐาน ANC คุณภาพ และจัดทำแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 4 โรค ที่สอดคล้องกับมาตรการ Set Zero MMR (PPH, PIH, 4 MD) เขตสุขภาพที่ 4
อ่าน 23 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการสร้างแรงจูงใจ(MI) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ”
อ่าน 19 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดการประชุมอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
อ่าน 18 ครั้ง
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี คุณบุญชอบ เกษโกวิท ประธานคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานลงพื้นที่ ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 19 ครั้ง
อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมตรวจราชการและนิเทศ จังหวัดลพบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ และท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย เป็นประธานในครั้งนี้
อ่าน 20 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”เขตบริการสุขภาพที่ 4
อ่าน 14 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา(Change agent)ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงอายุสุขภาพดี
อ่าน 18 ครั้ง
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี คุณบุญชอบ เกษโกวิท ประธานคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐาน ได้ลงพื้นที่ ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 14 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมตรวจราชการและนิเทศ จังหวัดลพบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ และท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย เป็นประธานในครั้งนี้
อ่าน 16 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เขตสุขภาพที่ 4
อ่าน 12 ครั้ง
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี คุณบุญชอบ เกษโกวิท ประธานคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และทีมคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานฯ ได้ลงพื้นที่ ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 14 ครั้ง
ผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมฟื้นฟู Caregiver ณ ห้องประชุมอาคาร วิทยาการสมัยใหม่ โรงพยาบาลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
อ่าน 14 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและเรียนรู้การจัดทำแผนแบบ House Model
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัย R2R นวัตกรรม และการจัดการความรู้ ภายในศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
อ่าน 15 ครั้ง
คุณบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี พร้อมทีมงานศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นทีมประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( YFHS ) ณ โรงพยาบาลแสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมรัตนอุบล ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่าน 20 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง (สาวไทยแก้มแดง) ณ บริษัท แมกเนคอม พรีชิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
อ่าน 19 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุลงพื้นที่ดูงานในศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
อ่าน 26 ครั้ง
แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำทีมตรวจราชการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสิงห์บุรี รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>