หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
อ่าน 9 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 เทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อ่าน 4 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมพัฒนาศักยภาพประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลมาตรฐานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
อ่าน 11 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมชวนพิศ เกียรติกำจร โรงพยาบาลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
อ่าน 7 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ไม่ทนต่อการทุจริต"
อ่าน 27 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(นำร่อง) หนูน้อยพัฒนาการดี ฟันดี สุขภาพดี สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน เตี้ย ผอม และการรณรงค์ดื่มนม สื่อสารความรอบรู้ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
อ่าน 22 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมอึ้งฮวด โรงพยาบาลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก
อ่าน 19 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟู caregiver ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (long term care)ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2562
อ่าน 13 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
อ่าน 22 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
อ่าน 19 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดยแพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมปีใหม่ 2562 เกมส์กีฬามหาสนุก และผ้าป่าขยะ เพื่อศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
อ่าน 17 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อ่าน 28 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามแนวทางประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA /PMQA 4.0 และการพัฒนาทักษะการเขียนขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม ตรวจวัดสายตา ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต และตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปีงบประมาณ 2562
อ่าน 16 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
อ่าน 11 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 15 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุม ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
อ่าน 14 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ระดับเขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเชิงบริหาร Executive Functions ในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
อ่าน 27 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>