หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
วันที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการแผนศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลุ่มวัยเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม"รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนมหกรรม “กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก สู่เด็กไทยยุคใหม่สูงสมส่วนแข็งแรง”
นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมชี้แจงโครงการศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ด้านพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคและการออกกำลังกายโดยชุมชน เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ศุนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตอนรับคณะจากเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนสูงวัย และศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ”
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมงาน "สมรส สมรัก" จัดโดย อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม Smart Teen Smart Love
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการประชุมโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันการ (กพด.)
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โมเดลการค้นหาและดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการลดมารดาตายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมโครงการเด็กไทยรุ่นใหม่แข็งแรง สมองดี พร้อมเรียนรู้กิจกรรม
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน บูรณาการ 3 กรม
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>