หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และชมรมผู้สูงอายุ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์นามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมถวายภัตราหารเพลพระ ถวายสังฑทาน ถวายเทียนพรรษา ถวายยารักษาโรค ฟังเทศน์ นั่งสมาธิและทำความสะอาดบริเวณวัดโบสถ์แจ้ง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
อ่าน 1 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ กรมอนามัย นำทีมโดย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และ พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้านิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับคณะนิเทศงานจากกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นำทีมโดย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ยินดีตอนรับ คณะจากกรมอนามัย เข้าเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อ่าน 53 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขตสุขภาพที่ 4” ครั้งที่ 4
อ่าน 7 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ออกตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
อ่าน 10 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ปี 2561
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy
อ่าน 16 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
อ่าน 17 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
อ่าน 56 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประกวดผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอาย ประจำปี 2561
อ่าน 64 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมประชุมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดมารดาตายและส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยสำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 4
อ่าน 68 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
อ่าน 107 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 127 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่าน 57 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดย พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และ วันสิ่งแวดล้อมโลก
อ่าน 74 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดย พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับคณะจากกองแผนงานเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กลุ่มงานวัยผู้สูงอายุ ออกประเมินภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี
อ่าน 74 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีจัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีนวัตกรรมสังคมตำบลบูรณาการ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 4
อ่าน 80 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>