หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข หลักสูตรการอบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล
อ่าน 9 ครั้ง
วันที่ 12 มกราคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ " LOVE MILK DAY " ดื่มนมจืด ยืดความสูง
อ่าน 9 ครั้ง
วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เสริมสร้างพลังนำทางสู่คุณค่าจริยธรรม โดยจัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2561
อ่าน 9 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับคณะเยี่ยมเสริมพลังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกรมอนามัย
อ่าน 13 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
อ่าน 33 ครั้ง
2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน (Health Leader)
อ่าน 33 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
อ่าน 29 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดเวทีประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการและประกวดโครงงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมประกาศเจตจานงการต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”(Zero Tolerance)
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตา และอวัยวะที่มีผลต่อการเรียนรู้ (หู เหา ซีด Learning Disorder ฯลฯ) และเด็กอ้วนเข้าสู่ระบบ service plan
อ่าน 3337 ครั้ง
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
อ่าน 31 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดยนายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 36 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 4
อ่าน 194 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประชุมทีมเพื่อขับเคลื่อน โครงการตำบลบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561
อ่าน 43 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการถ่ายทอดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับเขตสุขภาพ
อ่าน 91 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
อ่าน 66 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่าน 45 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
อ่าน 62 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรในการเก็บข้อมูลการบริโภคอาหาร

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>