หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการสอนแบบ High Scope ในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 5 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน
อ่าน 10 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ มูลนิธิถันยรักษ์ จัดการประชุมเยี่ยมเสริมพลัง โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อ่าน 10 ครั้ง
อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมรับวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
อ่าน 10 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่วัยรุ่นสูงดีสมส่วนและวัยเจริญพันธุ์ สาวไทยแก้มแดงแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ระดับพื้นที่
อ่าน 19 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561”
อ่าน 15 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ HLO
อ่าน 10 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการเบิกจ่ายด้านการเงินการคลังสู่นวัตกรรม ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
อ่าน 30 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและสายตา(เด็กไทยสายตาดี)
อ่าน 57 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบสุขภาพในชุมชน
อ่าน 51 ครั้ง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ เขตสุขภาพที่ 4
อ่าน 75 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Google Drive และโปรแกรมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน
อ่าน 51 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักสูตรเพศคุยได้
อ่าน 64 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และการช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic/Advance Life Support)
อ่าน 79 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา BIG CEALNING DAY"
อ่าน 63 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดอ่างทอง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย สัมมนาวิชาการสร้างมูลค่าสู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อให้เด็กวัยเรียนและครอบครัวมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
อ่าน 64 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>