หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ศุนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตอนรับคณะจากเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนสูงวัย และศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ”
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมงาน "สมรส สมรัก" จัดโดย อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม Smart Teen Smart Love
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการประชุมโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันการ (กพด.)
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โมเดลการค้นหาและดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการลดมารดาตายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมโครงการเด็กไทยรุ่นใหม่แข็งแรง สมองดี พร้อมเรียนรู้กิจกรรม
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน บูรณาการ 3 กรม
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีจัดการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม Best practice การดำเนินงานด้านโภชนาการและอนามัยช่องปากในเด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดนครนายกปี 2560
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมเปิด"โครงการ BMI ใจเกิน 100"
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการพัฒนา Smart Kids Coacher
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบล Long term care เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดหลักสูตรการสื่อสาร เรื่อง เพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>