หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างนวัตกรรม ตอนที่ 2
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุกรมอนามัย ปี 2562
อ่าน 4 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน Happy workplace และสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข แบบบูรณาการให้กับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการ
อ่าน 6 ครั้ง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับ cluster กลุ่มผู้สูงอายุส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานโครงการ Reform Organization Performance to Excellence Regional Lead (Re to Lead)
อ่าน 31 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิจัยคุณภาพ ครั้งที่ 1 การเขียนโครงร่าง"
อ่าน 20 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
อ่าน 28 ครั้ง
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลังการทำงานศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
อ่าน 83 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”
อ่าน 30 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการถอดบทเรียนงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 4 ณไร่กุสุมา รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
อ่าน 29 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ออกให้ความรู้และตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายให้กับแกนนำสุขภาพอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครสณีอยุธยา
อ่าน 35 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562" ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
อ่าน 35 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Living language การสื่อสารอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 1
อ่าน 45 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดยพญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร เนื่องในโอกาศดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
อ่าน 28 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ดำเนินโครงการบูรณาการแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมกับศูนย์วิชาการนำไปสู่เขตสุขภาพที่ 4
อ่าน 81 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กันนักเรียนโรงเรียนสูงวัย
อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ”
อ่าน 46 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 4 สู่องค์กรสมรรถนะสูง"
อ่าน 37 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
อ่าน 115 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>