หน้าหลัก >> One Page HPC4
One Page HPC4
เด็กไทยแก้มใส วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
การประชุมพัฒนา รร.ให้เข้าสู่ระดับเพชรสมบูรณ์
สื่อสารเรื่องเพศ (29-30 พ.ย. 59)
การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/best practice/การดำเนินงานด้านโภชนาการและอนามัยช่องปากในเด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ความสามารถในการดำเนินงาน DPAC เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่โดย อสม.
ประสบการณ์ การถอดบทเรียน
ฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค (มนตรี อาจสมิติ)
การถอดบทเรียน คือ..
โรงน้ำแข็ง:แอมโมเนีย ( NH3) ก๊าชพิษที่ควรทราบ (มนตรี อาจสมิติ)
ขยะ เรื่องใกล้ตัวที่ต้องช่วยกันแก้ไข (สุรางคณา ผลภาษี)
พินัยกรรมชีวิต (นางสาววรางคณา ชัยมุงคุณ)
การปรับปรุงคุณภาพน้ำในครัวเรือนเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย (นายมนตรี อาจสมิติ)
วัยรุ่นไทย กับบทบาทคุณแม่วัยใส (ดร.เทวินทร์ วารีศรี)
บอกลาสมองเสื่อม.....ก่อนวัยอันควร (ดร.สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ)
ปฏิบัติตัวอย่างไร...เพื่อชะลอการเสื่อมในวัยสูงอายุ (ดร.สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ)
สุนทรียสนทนา เปิดพื้นที่ทางความคิดโดยเท่าเทียมกัน (ดร.สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ)
บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (น.ส.ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์)
วิทยากรมืออาชีพ (ดร.เทวินทร์ วารีศรี)
การทำงานเป็นทีม.... นำไปสู่ความสำเร็จของงาน (ดร.สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ)
การตรวจประเมินแบบมืออาชีพ (ทพ.พนิตเทพ ทัพพะรังสี)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>