หน้าหลัก >> ไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์ดาวน์โหลด
หมวดย่อย
   การอบรม R2R ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
   NEHIS ระบบฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
   เอกสารประกอบการอบรม Care manager รุ่น 1-4
   เอกสารการประชุม ไฟล์นำเสนอ
   ประเมินมาตรฐานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์
   ประเมินมาตรฐาน YFHS
   เอกสารวิชาการงานวัยรุ่น
   เอกสารการอบรม Care Manager 59
   เอกสารการอบรม Care Manager รุ่นที่ 1 ปี 2560
   นโยบายและการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
   เอกสารการประชุม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 1 ธันวาคม 2560
   เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตาและอวัยวะที่มีผลต่อการเรียนรู้
   พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำชุมชนในการปรับเปรี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ด้าน
   แบบสำรวจสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
   เอกสาร การสือสวนการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 4
   เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยและเด็ก และ การใช้โปรแกรมประเมิน เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
   แบบประเมินตนเอง LTC
   แบบประเมินตำบลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ปีงบประมาณ 2561
   บูรณาการแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ร่วมกับศูนย์วิชาการนำไปสู่เขตสุขภาพที่ 4
   แบบสอบถามการเฝ้าระวังการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 4
   คู่มือการดำเนินงานสารบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
   เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาแกนำชมรมเรื่อง ไม่ล้ม ไม่ลื่น ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย
   เอกสารประกอบการอบรมฟื้นฟู Caregive จ.สระบุรี วันที่ 8-11 ม.ค. 62