หน้าหลัก >> พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
ขอเชิญเข้ารับการอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 (6 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เลี้ยงลูกให้แขงแกร่ง : Raising mentally strong kids" (6 มิ.ย. 2560)
สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2560 ...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด (6 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ (6 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 5 โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (6 มิ.ย. 2560)
การฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 8 โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (6 มิ.ย. 2560)
การฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (6 มิ.ย. 2560)
การฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (6 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข" (6 มิ.ย. 2560)
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรม ประจำปี 2560 โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย (6 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด (6 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme) โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (6 มิ.ย. 2560)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 โดยสถาบันพระปกเกล้า (6 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ" วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (6 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560" (6 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 (6 มิ.ย. 2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ" โดยภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (6 มิ.ย. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Data Analysis and Scientific Writing" โดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกาณ์มหาวิทยาลัย (6 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Slow life : ก้าวเดินของชีวิต..แนวคิดในการดูแลสุขภาพ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (6 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ (6 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>