หน้าหลัก >> พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Slow life : ก้าวเดินของชีวิต..แนวคิดในการดูแลสุขภาพ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (6 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ (6 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสมัครออนไลน์สำหรับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ (30 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "R2R 9แห่งการเรียนรู้ 9สู่นโยบาย" (30 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) โดย สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (30 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M in Health รุ่นที่ 20 โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย (30 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูลในประเทศไทย" โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (30 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ขอเชิญเสนอชื่อ "ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559" (30 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 3 โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (30 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (16 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หนังสือนวัตกรรม "ศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนไทยสู่อาเซียน" (16 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
การประชุมวิชาการ "70 ปี ที่สรรสร้างร่วงเคียงข้างเพื่อสังคม : Change for the Excellence" โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (16 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม/สัมมนาจากหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (16 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 (16 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง Regional Field Epidemiology Training Programme (FFTP) กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย (16 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไปจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณะสุข (29 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ Asia-Pacific Conference on Public Health Committee (29 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2" โดย สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (29 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 19 โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (29 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับโลก Routine to Reasearch for World Class" โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (29 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>