หน้าหลัก >> รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เมษายน 2560 (21 เม.ย. 2560)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (24 มี.ค. 2560)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (17 ก.พ. 2560)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 (17 ม.ค. 2560)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (23 พ.ย. 2559)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 (19 ก.ย. 2559)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 (16 ส.ค. 2559)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (22 ก.ค. 2559)
แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 (15 มิ.ย. 2559)

หน้า : [1]