หน้าหลัก >> รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค.62)
ภาคผนวก ข ปี 2561
ภาคผนวก ก ปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน งวดก่อน (ปอ.3) รอบ 12 เดือน
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
รายงานประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน (แบบ ปย1)
รายงานควบคุมภายใน ประจำปี 2561 (หนังสือส่ง)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๑)และรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๒)
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี 2560
รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ปี 2559

หน้า : [1]