หน้าหลัก >> รายงานการควบคุมภายใน (ตัวชี้วัดที่ 81)
รายงานการควบคุมภายใน (ตัวชี้วัดที่ 81)
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๑)และรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๒)
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี 2560
รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ปี 2559

หน้า : [1]